Uvid u aktivnosti korištenjem GIS preglednika Otvori GIS preglednik

Upute za korištenje GIS preglednika katastarske izmjere

GIS portal namijenjen je svim fizičkim i pravnim osobama nositeljima prava na katastarskim česticama u katastarskoj općini Kali. U sklopu GIS portala napravljen je GIS preglednik koji omogućuje uvid u aktivnosti na katastarskoj izmjeri za k.o. Kali. Korištenjem GIS preglednika možete saznati sve detalje o vremenskom planu identifikacije propisno obilježenih katastarskih čestica , dok će se u kasnijoj fazi radova moći izvršiti uvid u izmjereno stanje i prikupljene podatke.

Preuzmi dokument

Često postavljena pitanja

Što je to katastarska izmjera i koja je njena svrha? Zašto se radi katastarska izmjera? Što je to identifikacija katastarskih čestica? Kako propisno obilježiti katastarsku česticu? Što ako se ne mogu dogovoriti sa susjedom oko međe? Odgovore na ova i sva ostala često postavljena pitanja možete saznati ukoliko klikne na "saznaj više".

Saznaj više

Upute nositeljima prava na katastarskim česticama

U postupku identifikacije će se na licu mjesta, zapisnički konstatirati zatečeno stanje, te izvršiti uzimanje podataka o nositelju prava na zemljištu (vlasniku, ovlašteniku ili nositelju drugih prava) te načinu ili osnovu stjecanja prava na predmetnom zemljištu ili nekretnini. Da bi se postupak identifikacije i pokazivanja granica zemljišta mogao uspješno obaviti nositelji prava na zemljištu (njihovi ovlaštenici ili zakonski nasljednici) obvezni su izvršiti, obilježavanje granica vlasništva (međa) svojeg zemljišta, na za to zakonom i uputama propisani način.

Preuzmi dokument

Stanje katastra i zemljišnih knjiga u RH

Od stjecanja Hrvatske neovisnosti DGU je suočena s problemom svog povijesnog nasljeđa u vidu ažurnosti katastarskog operata koji ne odgovara stvarnom stanju na terenu, te njegove neusklađenosti sa zemljišnom knjigom. Proces preobrazbe zemljišne administracije započeo je donošenjem Zakona o Zemljišnim knjigama 1996. godine, odnosno Zakona o državnoj izmjeri i Katastru nekretnina 1999. godine. Vidi više

DGU - O katastru i zemljišnim knjigama

Hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na njima zasniva se na dva registra - katastru i zemljišnoj knjizi. U katastru se nekretnine opisuju po njihovim tehničkim karakteristikama. Katastarski podaci o nekretninama (katastarskim česticama) temelj su za osnivanje, obnovu, vođenje i održavanje zemljišnih knjiga. U zemljišnim se knjigama podacima o katastarskim česticama, utvrđenima po katastru, pridružuju podaci o nositeljima prava na katastarskim česticama. Vidi više

Vodič za rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama u RH

Namjera je Vodiča približiti i pojasniti postupke koji su mogući instrumenti što bržeg rješavanja imovinskopravnih odnosa ponajprije onima koji rade na europskim projektima, a nisu pravnici, kako bi se upoznali sa osnovama zemljišnoknjižnog i parničnog postupka. U tu svrhu vodič sadrži kratak pregled koraka svakog postupka, kao i neke primjere obrazaca koji se u tim postupcima koriste. Vidi više

Analiza utjecaja katastarskih izmjere i obnove zemljišne knjige na jedinice lokalne samouprave

U ovoj Analizi prikazani su efekti utjecaja provedenih novih katastarskih izmjera i obnove zemljišnih knjiga na jedinice lokalne samouprave te na ostale elemente bitne za proces usklađenja podataka u registrima nekretnina, odnosno bitne za realizaciju stvarnih konačnih efekata ovih aktivnosti kroz omogućavanje korištenja takvih obnovljenih podataka. Vidi više

Površina parcele – što je to?

Počeci katastra u našim krajevima vezani su za ime cara Franje II Habsburgovca koji je, (nakon nekih pokušaja Marije Terezije u osnivanju zemljišne evidencije) donio 23.12.1817. godine Zakon o stabilnom katastru zemljišta. Zakon je donesen iz osnovnog razloga da se stvori pravična osnova za prikupljanje poreza sa osnova poljoprivrede i taj porezni sustav zadržao se do prije nekoliko godina u nas (porez od poljoprivrede na osnovu katastarskog prihoda). Vidi više